Gestoria administrativa

img003

Comptable

Assessorament i confecció de comptabilitats per a particulars i societats de qualsevol tipus.
Confecció i presentació de llibres comptables en el registre mercantil.
Confecció i presentació de comptes anuals de forma telemàtica davant qualsevol registre mercantil.

Fiscal

Assessorament i gestió fiscal integral de tot tipus d’empreses, de particulars i de no residents.
Confecció i presentació de tot tipus de declaracions fiscals d’empreses: altes, baixes, IVA, Impost de societats, pagaments a compte de declaracions, retencions…
Declaracions de renda i patrimoni (per a residents i no residents).
Impostos sobre successions i donacions.
Impostos per compra-ventes, hipoteques, cancel·lacions de préstecs…
Defensa davant la inspecció d’Hisenda, contestació requeriments, interposicions, recursos, reclamacions prèvies…
Tots els tràmits els realitzam via telemàtics, donat que disposam del certificat de la FNMT.

Laboral

Altes d’empreses davant la seguretat social, contractes de treball, confecció de nòmines i butlletins de cotització de la seguretat social…Tot via telemàtica, mitjançant el sistema RED.
Assessorament sobre prevenció de riscs laborals.
Assessorament, preparació i presentació de sol·licituds de jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat i qualsevol altra presentació de la seguretat social.
Assistència i representació en reclamacions judicials sobre acomiadaments, reclamacions de quantitat i qualsevol altre tema o conflicte laboral.
Assistència i representació en reclamacions administratives i judicials sobre prestacions de la seguretat social.
Assessorament i assistència davant la inspecció laboral, inspecció de la tresoreria general de la seguretat social i davant la inspecció de treball de la Conselleria de Treball.

Tràfic

La tramitació de transferències de qualsevol tipus de vehicles, matriculació de vehicles nous, renovacions de permisos de conduir i, en general, qualsevol tipus de gestió davant la Direcció General de Tràfic.
Recursos de sancions, denúncies i qualsevol tipus de document o procediment fins a la total resolució.

Administració pública

Sol·licitud municipal d’obertures d’establiments i locals de negocis, i canvis de titularitat.
Sol·licitud de llicències d’obres municipals.
Altes d’indústria i tramitació d’expedients de qualsevol tipus davant la Conselleria d’Indústria, expedició de carnets d’instal·ladors…
Sol·licitud d’altes i canvis de titularitat davant la Conselleria de Sanitat.
Soli·licitud d’altes i canvis de titularitat davant la conselleria de Turisme.
Comunicació d’obertura de local o d’iniciació d’obra davant la Conselleria de Treball.
Qualsevol tipus de tramitació davant la Conselleria d’Agricultura, llicències de caça…
I qualsevol tipus de tràmits davant l’Administració Pública en general.